Polityka prywatności i Regulamin zapisu do Newslettera

Newsletter
 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newsletter udostępnianego przez Sprzedawcę (Beauty Union sp. z o.o.). Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient lub Usługobiorca, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, uzupełniając krótki formularz rejestracyjny na Stronie Internetowej Sklepu lub podczas Rejestracji zakładając Konto Klienta. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, aktywacja usługi Newsletter odbywa się automatycznie. Zawarta zostaje także automatycznie umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter, Klient nie otrzymuje drogą elektroniczną linku aktywacyjnego.
 2. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adresy poczty elektronicznej subskrybentów, wiadomości w formie elektronicznej informujących nowych Towarach w ofercie Sklepu Internetowego, promocjach, zniżkach lub nowych usługach w ofercie Sprzedawcy.
 3. Klient i Usługobiorca może w każdej chwili nieodpłatnie rezygnować z otrzymywania Newsletter’a, np. za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub zgłosić chęć rezygnacji z usługi Newsletter na adres: office@beauty-union.com.
 4. Reklamacja dotycząca usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną powinna zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej podany podczas zapisu do Newsletter’a. Na ten właśnie adres e-mail zostanie wysłana odpowiedź na zgłoszenie reklamacyjne. Jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres e-mail podany podczas zapisu do Newsletter’a, oczywiście jest taka możliwość – prosimy o dodatkowy zapis w treści reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji lub udzielenie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty złożenia reklamacji.

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego Beauty Union Cosmetics www.beauty union.com jest BEAUTY UNION SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: 63-200 Jarocin, ul. kpr. Franciszka Matuszaka 13, NIP: 6172220475, REGON: 388866210, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, pod nr KRS 0000899642, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł, e-mail: office@beauty-union.com.
 2. Dane osobowe zbierane przez BEAUTY UNION SP. Z O.O. za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 3. Podanie danych osobowych przez Klientów Sklepu Internetowego jest dobrowolne i dokładamy wszelkiej staranności by były bezpieczne. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą na potrzeby związane z (1) rejestracją w Sklepie Internetowym w celu stworzenia Konta Klienta i zarządzaniem tym Kontem. (Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); (2) składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RO DO); (3) rejestracją i zapisem do Newsletter’a, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna – zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); (4) korzystania z usługi formularza kontaktowego w Sklepie Internetowym. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); (5) korzystania z usługi zamieszczania opinii. Podstawa prawna – niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi zamieść opinię (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); (6) badania satysfakcji Klientów. Podstawa prawna: niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu BEAUTY UNION SP. Z O.O., polegającego na zapewnieniu i utrzymaniu wysokiej jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia Klientów z produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Zbierane dane osobowe Klientów w opisanym w punkcie 3 zakresie : adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, kod pocztowy i miejscowość, kraj (państwo), ulica wraz z numerem domu/mieszkania, województwo. W Przypadku przedsiębiorcy dodatkowo: nazwę firmy Przedsiębiorcy, numer NIP, numer zamówienia. Mogą być także pobierane dane takie jak: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie Internetowym. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji Klienta w Sklepie Internetowym i marketingu produktów oraz usług nieodpłatnych (wymienionych w punkcie 10 Regulaminu) jest udzielona zgoda, natomiast w przypadku zakupu towarów przetwarzanie danych jest konieczne w celu realizacji umowy. W przypadku zakupu towarów, dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży naszych produktów, jak też ich wysyłki. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.
 6. Dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym, bankowym, księgowym oraz realizujących dla nas działania marketingowe, jak również realizujących dostawę towaru. Nie będziemy przekazywać danych osobowych Klientów do państw trzecich. W przypadku skierowania żądania BEAUTY UNION SP. Z O.O. udostępni dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
 7. W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, w przypadku podejrzenia naruszeń, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych – Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
 8. Dane osobowe Klientów przechowywane są (1) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez BEAUTY UNION SP. Z O.O. tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić BEAUTY UNION SP. Z O.O. i jakie mogą być podnoszone wobec niego; (2) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy sprzedaży, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez BEAUTY UNION SP. Z O.O. tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. W obu przypadkach (1) i (2) jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 9. Każdy Klient ma prawo żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawienia), przenoszenia i ich usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
  (1) Klient ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody- podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.
  (2) Klient ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.
  (3) Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.
  (4) Klient ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.
  (5) Klient ma prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.
  (6) Klient ma prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.
  (7) Klient ma prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.
 10. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, BEAUTY UNION SP. Z O.O. spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak z jakiegoś BEAUTY UNION SP. Z O.O. nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 11. Klient może zgłaszać do Administratora (Beauty Union sp. z o.o.) skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień. Klient ma prawo żądać od BEAUTY UNION SP. Z O.O. przekazania kopii standardowych klauzul umownych.
 12. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez BEAUTY UNION SP. Z O.O. na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez BEAUTY UNION SP. Z O.O. produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym. Wykorzystujemy: (1) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów. (2) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
 13. BEAUTY UNION SP. Z O.O. wykorzystuje cookies własne w celu: (1) uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła; (2) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 14. BEAUTY UNION SP. Z O.O. wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu: (1) popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego instagram.com i facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Meta Platforms Ireland Limited); (2) popularyzacji Sklepu za pomocą serwisu społecznościowego twitter.com (administrator cookies zewnętrznego: Twitter Inc. z siedzibą w USA); (3) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA); (4) prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Klienta z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
 15. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. Klient może w swojej przeglądarce ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które niezbędnie wymagają plików cookies.
 16. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym BEAUTY UNION SP. Z O.O. poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.
 17. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: office@beauty- union.com.
 18. Data ostatniej modyfikacji: 1.02.2022 r.